Vnitřní řád

Vnitřní řád

V souladu s ustanovením zákona č.106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím je v dalším textu zveřejněn stávající vnitřní řád DDM hl. m. Prahy:

platný od 4. září 2006, ve znění dodatků č. 1 až č. 7.

I. Úvodní ustanovení

1.1. Vnitřní řád Domu dětí a mládeže hlavního města Prahy (dále jen DDM HMP) je vydáván podle § 30 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (dále jen školský zákon), v souladu se Školním vzdělávacím programem DDM HMP a s platnými předpisy navazujícími, zejména:

- zákonem č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících

- vyhláškou č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání

- nařízením vlády č. 75/2005 Sb., o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické a přímé pedagogicko-psychologické činnosti pedagogických pracovníků

(dále jen přímé pedagogické činnosti)

- zákonem č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví ve znění pozdějších předpisů

a dalšími

1.2. Vnitřní řád uvádí, stanoví a upravuje:

1.2.1. právní východiska a předpisy navazující,

1.2.2. základní identifikační údaje organizace,

1.2.3. právní a majetkové podmínky činnosti,

1.2.4. hlavní účel a předmět činnosti DDM HMP,

1.2.5. orgány a organizační členění DDM HMP,

1.2.6. formy a obsah poskytovaného zájmového vzdělávání,

1.2.7. podmínky provozu DDM HMP,

1.2.8. podmínky přijímání k účasti a úplat za zájmové vzdělávání,

1.2.9. podmínky výkonu práv a povinností účastníků zájmového vzdělávání,

1.2.10. podmínky činnosti pedagogických pracovníků,

1.2.11. podmínky zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví účastníků zájmového vzdělávání

a jejich ochrany před sociálně patologickými jevy a projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí,

1.2.12. podmínky péče o majetek DDM HMP a ostatních osob,

1.2.13. podmínky vyřizování stížností, podnětů a připomínek k činnosti DDM HMP.

II. Základní identifikační údaje

Zřizovatel: Hlavní město Praha se sídlem Praha 1, Mariánské nám. 2

Název organizace: Dům dětí a mládeže hlavního města Prahy

Sídlo organizace: Karlínské nám. 7, 186 00 Praha 8 - Karlín

Statutární zástupce: ředitel Ing. Mgr. Libor Bezděk

Typ organizace: příspěvková

IČO: 00 064 289

III. Právní a majetkové podmínky

3.1.  Organizace byla zřízena ke dni 1. 1. 1993 usnesením Zastupitelstva hlavního města Prahy (dále jen ZHMP) č. 23/16 ze dne 17. 12. 1992. Tato Zřizovací listina byla schválena usnesením ZHMP č. 4/8 ze dne 17. 2. 2011 a nabyla účinnosti dnem 1. 4. 2011 a platí ve znění usnesení ZHMP č. 2/54 ze dne 18. 12. 2014, které nabylo účinnosti dnem 1. 2. 2015.

3.2. Organizace je právnickou osobou, vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající. Organizační jednotky - střediska organizace - jednají v rozsahu delegované pravomoci.

3.3. Statutárním orgánem je ředitel, kterého jmenuje a odvolává Rada hlavního města Prahy se souhlasem MŠMT ČR.

3.4. Ředitel jmenuje svého statutárního zástupce, kterým je zástupce ředitele pro pedagogickou činnost.

Statutární zástupce zastupuje ředitele v době jeho nepřítomnosti v plném rozsahu jeho práv a povinností. Ředitel na něj deleguje příslušné rozhodovací pravomoci prostřednictvím vnitřních předpisů.

3.5. Organizace hospodaří s majetkem, který jí byl svěřen při jejím zřízení a který organizace nabyla v průběhu činnosti. Sumarizace aktuálního stavu tohoto majetku vymezení majetkových práv jsou uvedeny v platném znění zřizovací listiny.

IV. Vymezení hlavního účelu a předmětu činnosti

4.1. DDM HMP je střediskem volného času dětí a mládeže. Ve smyslu zřizovací listiny plní funkci výchovně vzdělávací a rekreační se širokou zájmovou působností, je zřízen za účelem výchovy, vzdělávání a rekreačních činností dětí, mládeže a dospělých v jejich volném čase.

4.2. Předmětem jeho činnosti je poskytování zájmového vzdělávání podle zákona č. 561/ 2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).

Při tom zejména:

a) organizuje zájmové činnosti se zaměřením na různé oblasti;

b) podílí se na další péči o nadané děti, žáky a studenty;

c) ve spolupráci se školami a dalšími institucemi organizuje soutěže a přehlídky dětí a žáků;

d) poskytuje metodickou, odbornou, popřípadě materiální pomoc účastníkům zájmového vzdělávání, případně školám a školským zařízením;

e) organizuje a rozvíjí spolupráci se zahraničními partnery, výměny dětí a mladých lidí, výměny skupin z hlavního města Prahy, realizuje mezinárodní projekty pro mládež do 26 let;

f) spolupořádá akce výchovného a vzdělávacího charakteru, kulturní a sportovní akce, přehlídky a výstavy;

g) poskytuje poradenskou činnost pro neumístěné absolventy základních a středních škol po dobu dvou let po absolutoriu, poskytuje přípravu na povolání formou kurzů, zajišťuje organizaci a koordinace této činnosti mezi ostatními domy dětí a mládeže v hlavním městě Praze, spolupracuje s úřady práce a dalšími subjekty zabývajícími se touto problematikou, zajišťuje výchovné a sociální poradenství pro děti, mládež a rodiče;

h) připravuje a realizuje programy ochrany mládeže před negativními vlivy se zaměřením na primární prevenci drogové závislosti a kriminality;

i) provozuje informační středisko;

j) zajišťuje prodej výrobků, odchovů a výpěstků vzniklých v zájmové činnosti, která je vykonávána nikoli za účelem zisku, ale jde o nahodilý prodej výrobků, odchovů a výpěstků vzniklých v útvarech zájmové činnosti;

k) zajištění zotavovacích pobytů ve zdravotně příznivém prostředí dětem mateřských škol a žákům plnícím povinnou školní docházku, popř. pobyt vybraných skupin dětí mateřských škol a žáků plnících povinnou školní docházku bez přerušení vzdělávání;

l) poskytování školního stravování a školního stravování;

m) vykonává doplňkovou činnost v souladu se schválenou zřizovací listinou.

V. Orgány a organizační členění DDM HMP

5.1. Statutárním orgánem organizace je ředitel.

5.2. Poradním orgánem ředitele je porada vedení, složená ze všech jmenovaných zástupců ředitele. Je stálým orgánem, který se pravidelně schází a řeší operativní i dlouhodobé úkoly DDM HMP.

5.3. Za účelem komplexního posouzení a řešení některých otázek, případně hájení zájmů organizace, zřizuje ředitel podle potřeby pracovní komise, pracovní týmy a kolegia.

5.4. Ředitelství zajišťuje podmínky pro činnost ředitele DDM HMP, připravuje veškeré podklady pro jeho rozhodování, koordinuje a kontroluje plnění jeho příkazů. Sídlí v Praze 8, Karlínské nám.7, kde užívá část prostor ve 2. patře objektu, svěřeného do péče střediska Karlínské Spektrum.

Ředitelství DDM HMP tvoří:

a) Zástupce ředitele pro pedagogickou činnost - je přímo řízen ředitelem DDM HMP a je jeho statutárním zástupcem. Řídí, organizuje, koordinuje a plně odpovídá za pedagogickou činnost DDM HMP , plní úkoly jemu stanovené „pracovní náplní zaměstnance".

b) Zástupce ředitele pro ekonomiku - je přímo řízen ředitelem DDM HMP, je jeho zástupcem a vedoucím ekonomického úseku. Řídí, organizuje, koordinuje a plně odpovídá za ekonomiku DDM HMP, plní úkoly jemu stanovené „pracovní náplní zaměstnance".

c) Zástupce ředitele pro ubytovací zařízení je ředitelem přímo řízen, plní úkoly stanovené „pracovní náplní zaměstnance“.

d) Sekretářka ředitele je ředitelem přímo řízena, vede sekretariát ředitele, spolupracuje se zástupcem ředitele pro pedagogickou činnost a pro ekonomiku, plní úkoly stanovené „pracovní náplní zaměstnance“.

5.5. Činnost DDM HMP při poskytování zájmového vzdělávání je zajišťována středisky DDM HMP. Jednotlivá střediska (organizační jednotky) jsou vedena zástupci ředitele DDM HMP, kteří jsou přímo řízeni ředitelem DDM HMP. Jednají v rozsahu delegovaných pravomocí, plní úkoly stanovené „pracovní náplní zaměstnance", plně odpovídají za řízení, koordinaci, kontrolu a hodnocení činnosti středisek.

5.6. Středisky DDM HMP jsou:

5.6.1. Karlínské Spektrum, Karlínské nám. 316/7, 186 00 Praha 8 - Karlín,

a jeho detašované pracoviště Loděnice Vltava na Libeňském ostrově v Praze 8,

5.6.2. Stanice přírodovědců, Drtinova 199/1a), 150 00 Praha 5,

5.6.3. Jezdecké středisko Zmrzlík, Na Zmrzlíku 3, Zadní Kopanina, 155 00 Praha - Řeporyje,

5.6.4. Stanice techniků, Pod Juliskou 2561/2a), 160 00 Praha 6 - Dejvice,

5.6.5. Klub Klamovka, Podbělohorská 154/3, 150 00 Praha 5 - Smíchov,

5.6.6. Stadion mládeže, Na Kotlářce 1, 160 00 Praha 6 - Dejvice,

5.6.7. Informační centrum pro mládež, Karlínské nám. 316/7, 186 00 Praha 8 - Karlín,

5.7. Střediska jsou se souhlasem ředitele DDM HMP vnitřně členěna na oddělení, resp. úseky, které zajišťují jednotlivé specifické a odborné činnosti zájmového vzdělávání.

5.8.  Ubytovací zařízení zajišťují celoroční provoz včetně ubytovacích služeb pro žáky, studenty a pedagogické pracovníky, popřípadě další osoby, v souladu s ustanovením § 2 odst. c) vyhl. č.74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání, v těchto objektech:

5.8.1. UZ Lomy č. 77, Člunek, 378 62 Kunžak

5.8.2. UZ Podhradí - Sechov 33, Kožlí, 584 01 Ledeč nad Sázavou

5.8.3. TZ Lhotka u Mělníka, Střemy, 277 31 Velký Borek

5.8.4. TZ Višňová u Roztok 135, 270 23 Křivoklát

5.8.5. Klub Klamovka, Podbělohorská 154/3, 150 00 Praha 5

5.8.6. ŠvP Janské Lázně, Lesní ulice 210 a 211, 542 25 Janské Lázně

5.8.7. ŠvP Střelské Hoštice 100, 387 15 Střelské Hoštice

5.8.8. ŠvP Vřesník, Vřesník 72, Želiv, 396 01 Humpolec

5.9. Činnost středisek se řídí jejich provozními řády, vycházejícími z tohoto Vnitřního řádu.

Nedílnou součástí provozních řádů středisek jsou provozní řády sálů, učeben, sportovišť a dalších prostor a zařízení užívaných při poskytování zájmového vzdělávání, provozní řády provozních součástí užívaných objektů a provozní řády škol v přírodě a ubytovacích zařízení. Jako přílohy provozních řádů středisek je vydávají příslušní zástupci ředitele DDM HMP.

VI. Formy a obsah zájmového vzdělávání DDM HMP

6.1. Střediska DDM HMP poskytují zájmové vzdělávání v souladu se školským zákonem č.561/2004, vyhláškou č.74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání, a Školním vzdělávacím programem DDM HMP.

6.2. Zájmové vzdělávání poskytuje DDM HMP zejména těmito formami:

6.2.1. příležitostnou výchovnou, vzdělávací, zájmovou a tematickou rekreační činností nespojenou s pobytem mimo místo, kde právnická osoba vykonává činnost školského zařízení pro zájmové vzdělávání (divadelní, pěvecká či taneční vystoupení a přehlídky, dny otevřených dveří, akce pro širokou veřejnost, specializované výstavy),

6.2.2. pravidelnou výchovnou, vzdělávací a zájmovou činností (zájmové kroužky, kurzy, kluby a oddíly),

6.2.3. táborovou činností a další činností spojenou s pobytem jak v místech, kde DDM vykonává činnost školského zařízení pro zájmové vzdělávání (ubytovací zařízení DDM), tak i mimo tato místa,

6.2.4. osvětovou činností včetně shromažďování a poskytování informací pro děti, žáky a studenty, popřípadě i další osoby a vedení k prevenci sociálně patologických jevů (ICM),

6.2.5. individuální prací, zejména vytvářením podmínek pro rozvoj nadání dětí, žáků a studentů,

6.2.6. využitím otevřené nabídky spontánních činností (otevřené kluby),

6.2.7. péčí o nadané děti, žáky a studenty prostřednictvím vzdělávacích programů, kurzů a exkurzí,

6.2.8. organizováním soutěží a přehlídek dětí a žáků, a to ve spolupráci se školami a dalšími institucemi.

6.3. Obsah poskytovaného zájmového vzdělávání stanoví Školní vzdělávací program DDM HMP s přihlédnutím k zaměření jednotlivých středisek.

VII. Podmínky provozu DDM HMP

7.1. Provoz je ve všech organizačních jednotkách DDM HMP zajišťován po celý školní rok, tzn. vždy od 1.9. do 31.8. následujícího roku, a to i ve dnech, kdy neprobíhá školní vyučování.

7.2. Jednotlivé formy zájmového vzdělávání jsou poskytovány v souladu se Školním vzdělávacím programem DDM HMP a Plánem činnosti DDM HMP na příslušný školní rok.

7.3. Denní provozní doba v užívaných prostorách je určována jednotlivými středisky s přihlédnutím k potřebám zajištění zájmového vzdělávání, reálným možnostem poskytovatele a jeho povinnostem při ochraně zdraví a bezpečnosti všech účastníků poskytovaných zájmových činností. Užívání prostor DDM HMP při zajišťování ostatních forem zájmového vzdělávání nad rámec stanovené provozní doby je umožňováno výhradně na základě předchozího projednání a schválení. Informace o stanoveném rozsahu provozní doby je povinnou součástí provozních řádů jednotlivých středisek.

VIII. Účastníci zájmového vzdělávání, podmínky přijímání, úplata za zájmové vzdělávání.

8.1. Účastníci zájmového vzdělávání DDM HMP jsou podle § 1 vyhlášky č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání, děti, žáci a studenti; účastníky mohou být také pedagogičtí pracovníci, zákonní zástupci nezletilých účastníků, popřípadě další fyzické osoby včetně účastníků se speciálními vzdělávacími potřebami.

8.2. Přijímání k účasti na zájmovém vzdělávání DDM HMP je prováděno bez omezení mimo uvedené výjimky:

8.2.1. o přijímání k pravidelným zájmovým činnostem a táborovým a podobným činnostem je rozhodováno na základě písemné přihlášky, podepsané zletilým zájemcem nebo zákonným zástupcem nezletilého zájemce;

8.2.2. počet přijímaných účastníků je limitován předpisy pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví účastníků a podmínkami pro kvalitní zajištění obsahové náplně;

8.2.3. pro některé formy zájmových činností jsou stanoveny vstupní podmínky, např. věková hranice pro účastníky soutěží, zdravotní způsobilost pro účast na táborových činnostech, apod.;

8.2.4. je-li na konkrétní zájmovou činnost poskytnut grant nebo sponzorský příspěvek, jsou uplatňovány požadavky a podmínky poskytovatele;

8.3. Podmínkou pro přijetí k zájmovému vzdělávání je včasná úhrada úplaty za zájmové vzdělávání stanoveným způsobem. Výjimky lze uplatnit výhradně dle ustanovení § 11 vyhlášky č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání.

8.4. Ceník úplat za zájmové vzdělávání poskytované DDM HMP je vydáván v souladu se zákonem č.561/ 2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a vyhlášky č. 74 / 2005 Sb., o zájmovém vzdělávání.

8.5. Východiskem pro stanovení úplaty za zájmové vzdělávání podle § 12 vyhlášky č. 74 / 2005 Sb., je průměrná výše skutečných neinvestičních výdajů na 1 účastníka v uplynulém kalendářním roce ve stejné nebo obdobné činnosti (s výjimkou výdajů hrazených ze státního rozpočtu).

8.6. Při stanovování výše úplaty za jednotlivé formy zájmového vzdělávání je dále přihlíženo k jeho celkové délce, náročnosti a dalším podmínkám realizace (např. požadavky zřizovatele, příp. poskytovatele finančního daru apod.).

8.7. Výše úplaty za zájmové vzdělávání formou pravidelných činností v zájmových útvarech je stanovována na základě kalkulace, zpracovávané a předkládané vedoucími oddělení na předepsaném formuláři ke schválení příslušnému zástupci ředitele DDM HMP, vždy nejpozději do 30.6.

Schválená výše úplaty je závazná, podmínky jejího snížení nebo prominutí jsou vymezeny §11, odstavci (3) a (4) vyhlášky č. 74 / 2005 Sb., o zájmovém vzdělávání.

8.8. Celkový přehled ZÚ se stanovenou výší úplat je součástí plánu činnosti na daný školní rok, k nahlédnutí je uložen ve všech střediscích DDM HMP a na internetových stránkách.

Aktuální informace jsou zveřejňovány v tištěných informačních materiálech DDM HMP a na adrese: www.ddmpraha.cz.

8.9. Úplata za zájmové vzdělávání jinými formami, tzn.:

a) příležitostnou výchovnou, vzdělávací a zájmovou činnost,

b) tématickou rekreační činnost, která není spojena s pobytem mimo Prahu,

c) táborovou činnost a další činnosti spojené s pobytem mimo Prahu,

d) osvětovou činnost včetně shromažďování a poskytování informací pro děti, žáky a studenty,

e) individuální práci pro rozvoj nadání dětí, žáků a studentů

je stanovována schválením návrhu rozpočtu dané činnosti,

f) nabídka spontánních činností je obvykle volně přístupná (není-li stanoveno jinak).

8.10. Forma úhrady a termíny splatnosti úplaty za zájmové vzdělávání :

8.10.1. Úplata za zájmové vzdělávání může být provedena :

a) v hotovosti pověřeným pracovníkům DDM HMP (proti řádnému dokladu o úhradě),

b) bankovním převodem na účet DDM HMP číslo: 2000150008/6000 a elektronickým bankovnictvím na účet: 613273001/2400

c) platební kartou - terminál je umístěn v Karlínském Spektru

d) složenkou

8.10.2. Úplata za zájmové vzdělávání může být v návaznosti na délku zájmového vzdělávání hrazena:

a) za pololetí nebo za celý školní rok u zájmových útvarů,

b) jednorázově u ostatních forem zájmového vzdělávání.

8.11. Termíny splatnosti úplaty za zájmové vzdělávání:

8.11.1. Úplatu za zájmové vzdělávání v ZÚ s činností zahajovanou v září lze uhradit v daném školním roce vždy nejpozději před ukončením účasti v dané činnosti.

8.11.2. Úplata za zájmové vzdělávání ostatními formami je hrazena do termínu stanoveného organizačními pokyny dané akce, nejpozději však do termínu zahájení těchto činností.

IX. Práva a povinnosti účastníků zájmového vzdělávání

9.1. Práva a povinnosti účastníků zájmového vzdělávání jsou vykonávána podle zákona č. 561 / 2004 Sb.

9.2. K základním právům podle § 21 tohoto zákona patří:

9.2.1. právo na zájmové vzdělávání, které slouží k rozvoji talentu, schopností a dovedností, k účelnému využití volného času a na informace o jeho výsledcích,

9.2.2. právo zakládat v rámci DDM HMP samosprávné orgány, volit a být do nich voleni, pracovat v nich

a jejich prostřednictvím se obracet na ředitele nebo jeho zástupce s tím, že jejich povinností je zabývat se stanovisky a vyjádřeními těchto samosprávných orgánů,

9.2.3. právo vyjadřovat se k podstatným rozhodnutím o zájmovém vzdělávání, přičemž jejich vyjádřením musí být věnována pozornost odpovídající jejich věku a stupni vývoje,

9.2.4. právo na informace a poradenskou pomoc v záležitostech týkajících se zájmového vzdělávání.

9.3. Základní povinnosti účastníků a zákonných zástupců nezletilých účastníků zájmového vzdělávání jsou stanoveny v § 22 školského zákona č. 561 / 2004. Jsou jimi zejména:

9.3.1. řádně se zúčastňovat zájmového vzdělávání, neúčast na pravidelných zájmových činnostech omlouvat stanoveným způsobem,

9.3.2. dodržovat vnitřní řád, provozní řády, předpisy a pokyny DDM HMP k bezpečnosti a ochraně zdraví, s nimiž byli seznámeni,

9.3.3. plnit pokyny pedagogických pracovníků vydané v souladu s právními předpisy a vnitřním řádem.

9.4. Zletilí účastníci a zákonní zástupci nezletilých účastníků zájmového vzdělávání jsou povinni:

9.4.1. informovat DDM HMP o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání,

9.4.2. oznamovat bezodkladně údaje (a jejich změny) stanovené § 28, odst. (3) školského zákona, tj. zejména

- jméno, příjmení, rodné číslo, státní občanství a místo trvalého pobytu,

- údaje o zdravotní způsobilosti, případně o zdravotních potížích, které by mohly mít vliv na poskytované zájmové vzdělávání,

- údaje o případném zdravotním postižení, zdravotním nebo sociálním znevýhodnění,

- jméno a příjmení zákonného zástupce, místo trvalého pobytu, adresu pro doručování písemností, telefonické nebo jiné spojení.

9.5. K dalším povinnostem účastníků zájmového vzdělávání poskytovaného DDM HMP patří zejména:

9.5.1. využívat prostory určené k daným zájmovým činnostem výhradně v přítomnosti vedoucích zájmového vzdělávání (lektorů, cvičitelů apod.) nebo pověřených osob, dbát jejich pokynů, řídit se provozními řády užívaných prostor,

9.5.2. při činnosti udržovat čistotu a pořádek, používat jen poskytované pomůcky, vlastní pomůcky používat pouze s výslovným souhlasem pracovníka DDM HMP,

9.5.3. chovat se ohleduplně k ostatním účastníkům zájmového vzdělávání, během činnosti dodržovat kázeň a klid, nevzdalovat se bez souhlasu pedagogického pracovníka,

9.5.4. chránit majetek svůj i DDM HMP, nevnášet cenné předměty ani vyšší finanční částky, svrchní oděv a obuv odkládat jen na místa k tomu určená,

9.5.5. ihned hlásit zjištěné závady a škody na majetku, úrazy i drobná poranění pracovníkům DDM HMP.

X. Podmínky činnosti pedagogických pracovníků

10.1. Podmínky činnosti pedagogických pracovníků při poskytování zájmového vzdělávání jsou stanoveny zákonem č.563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících.

10.2. Ve smyslu § 2 uvedeného zákona je pedagogickým pracovníkem ten, kdo koná přímou vyučovací, přímou výchovnou, přímou speciálně pedagogickou a přímou pedagogicko-psychologickou činnost (dále jen „přímou pedagogickou činnost").

10.3. Zásady určování míry přímé pedagogické činnosti jsou stanoveny nařízením vlády č. 75/2005 Sb. Její základní rozsah je podle přílohy tohoto nařízení vlády pedagogickými pracovníky středisek volného času naplněn celoročním vedením alespoň dvou výchovných skupin pravidelných zájmových aktivit v průměrné délce trvání nejméně 6 hodin týdně. Upřesnění rozsahu a forem přímé pedagogické činnosti pedagogických pracovníků DDM HMP upravuje s přihlédnutím k formám zajišťovaného zájmového vzdělávání ředitel interním předpisem.

10.4. Předpoklady pro výkon funkce pedagogického pracovníka jsou stanoveny § 3 a předpoklady pro výkon funkce ředitele § 5 zákona č. 563/2004 Sb.:

Pedagogickým pracovníkem může být ten, kdo splňuje tyto předpoklady:

a) je plně způsobilý k právním úkonům,

b) má odbornou kvalifikaci pro přímou pedagogickou činnost, kterou vykonává,

c) je bezúhonný,

d) je zdravotně způsobilý,

e) prokázal znalost českého jazyka, není-li stanoveno jinak.

10.5. Podmínky získání odborné kvalifikace pedagogů volného času stanoví §17 zákona č.563/ 2004 Sb.,

podle jeho § 24 mají pedagogičtí pracovníci po dobu výkonu své pedagogické činnosti povinnost dalšího vzdělávání, kterým si obnovují, upevňují a doplňují kvalifikaci.

10.6. Další vzdělávání je organizováno podle plánu s přihlédnutím ke studijním zájmům pedagogických pracovníků, potřebám a rozpočtu DDM HMP.

10.7. Počet interních pedagogů volného času i externích spolupracovníků a rozsah jejich úvazků je průběžně přizpůsobován v návaznosti na plán činnosti pro příslušné období.

XI. Povinnosti při zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví účastníků zájmového vzdělávání, jejich ochrany
před sociálně patologickými jevy a projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí

11.1. Základní povinnosti při zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví účastníků zájmového vzdělávání jsou stanoveny platnými zákony a předpisy pro tuto oblast, jako jsou Zákoník práce, Zákon o ochraně veřejného zdraví, ČSN aj.

11.2. Za řízení a kontrolu na úseku bezpečnosti a ochrany zdraví účastníků při poskytování zájmového vzdělávání odpovídá ředitel DDM HMP a v rozsahu delegovaných pravomocí jeho zástupci.

11.3. Všichni účastníci zájmového vzdělávání DDM HMP jsou povinni:

11.3.1. dodržovat pravidla pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví, vydávaná písemně formou

poučení v denících zájmových útvarů nebo ústně při zahajování nepravidelných zájmových činností;

11.3.2. dodržovat provozní řády jednotlivých prostor DDM HMP a pokyny pracovníků DDM HMP;

11.3.3. nevnášet do objektů DDM HMP věci, které nesouvisejí se zájmovou činností, zejména věci nebezpečné - porušení tohoto zákazu je považováno za závažné porušení vnitřního řádu;

11.3.4. dodržovat v objektech DDM HMP zákaz kouření a užívání návykových látek (tzn. alkoholu, psychotropních látek a ostatních látek způsobujících nepříznivé ovlivnění psychiky člověka, jeho ovládacích či rozpoznávacích schopností nebo sociálního chování);

11.3.5. ihned ohlašovat na místech k tomu určených provozními řády jednotlivých středisek DDM HMP úrazy a jiné závažné události, které mají vliv na bezpečnost a zdraví osob, ke kterým došlo v průběhu účasti na zájmovém vzdělávání.

11.4. Všichni pracovníci DDM HMP (i externí a dobrovolní spolupracovníci) jsou povinni:

11.4.1. při zájmovém vzdělávání přihlížet k základním fyziologickým potřebám dětí, žáků, studentů a ostatních účastníků, vytvářet podmínky pro jejich zdravý vývoj a prevenci vzniku sociálně nežádoucích jevů;

11.4.2. seznámit se s obecně platnými právními předpisy i vnitřními předpisy DDM HMP k zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví, sami je dodržovat a trvale dbát na jejich uplatňování;

11.4.3. provádět základní poučení o BOZ při zahajování každé zájmové činnosti:

- o poučení účastníků pravidelných zájmových činností provést písemný záznam do deníku ZÚ,

- při zahajování ostatních forem zájmového vzdělávání provádět poučení ústně, ale prokazatelně,

- za poučení pracovníků a účastníků táborových a podobných činností je odpovědný pracovník na základě pověření k výkonu funkce hlavního vedoucího, o provedeném poučení provádí záznam, který je povinnou součástí táborové dokumentace;

- v případě možných rizik je třeba poučení opakovat;

11.4.4. informovat účastníky a zákonné zástupce nezletilých účastníků o změnách v provozu DDM HMP, případně je seznamovat se zásadními změnami podmínek zájmového vzdělávání;

11.4.5. trvale dbát na dodržování provozních řádů prostor využívaných k činnosti, průběžně provádět kontrolu a vyhodnocovat možná rizika, svým jednáním jim včas předcházet;

11.4.6. ve stanovených termínech se účastnit - a to i opakovaně - poučení a přezkoušení znalostí problematiky BOZ;

11.4.7. zjištěné nedostatky a závady v oblasti BOZ odstranit sami nebo o nich informovat příslušné pracovníky, v nutných případech zajistit omezení nebo ukončení činnosti tak, aby nedošlo k ohrožení účastníků a byly omezeny škody na majetku;

11.4.8. spolupracovat ve stanoveném rozsahu při provádění kontrol a prověrek na úseku BOZ;

11.4.9. v případě úrazu dodržovat předepsaný postup, při mimořádných situacích se podle jejich charakteru nebo rozsahu řídit požárními směrnicemi a evakuačním plánem.

11.5. Zástupci ředitele - vedoucí středisek DDM HMP - jsou povinni zajistit stanovení a označení míst, určených v užívaných objektech jako ohlašovna závažných událostí, které mají vliv na bezpečnost a zdraví osob, jako ohlašovna požárů, úložiště lékárničky 1. pomoci, knihy úrazů a formulářů záznamu o úrazech.

11.6. Všichni pracovníci DDM HMP, všichni účastníci zájmového vzdělávání i jejich zákonní zástupci mají povinnost všemožně předcházet všem projevům i náznakům rasismu, xenofobie, agresivity a všem způsobům šikanování, které nesmí být v jakékoliv formě akceptovány.

Při plnění této povinnosti je dále třeba věnovat zvýšenou pozornost vytváření příznivého klimatu a pocitu bezpečí, osobním příkladem rozvíjet žádoucí postoje ostatních účastníků zájmového vzdělávání DDM HMP.

11.7. Účastníci zájmového vzdělávání se v případě pocitu ohrožení či skutečného hrožení mohou obrátit na kteréhokoliv pedagogického pracovníka nebo přímo na vedení DDM HMP. Ohlášené případy musí být neprodleně účinně řešeny a případné oběti poskytnuta okamžitá pomoc. Při podezření, že šikanování naplnilo skutkovou podstatu přestupku nebo trestného činu, oznamuje vedení DDM HMP tuto skutečnost Policii ČR.

XII. Péče o majetek DDM HMP a ostatních osob

12.1. Účastníci zájmového vzdělávání, pracovníci i ostatní uživatelé nebo návštěvníci objektů DDM HMP jsou povinni zacházet šetrně s majetkem organizace i s majetkem ostatních osob.

12.2. Vzniklé škody musí být ihned po jejich zjištění hlášeny vedoucímu dané zájmové činnosti, případně jiným pracovníkům DDM HMP (vedoucím oddělení apod.).

12.3. Nalezené předměty se bezodkladně odevzdávají na místech stanovených provozními řády jednotlivých středisek.

12.4. Náhrady škod vzniklých úmyslně nebo z hrubé nedbalosti jsou podle občanského zákoníku vymáhány na původci škody nebo na jeho zákonných zástupcích.

XIII. Vyřizování stížností, podnětů a připomínek k činnosti DDM HMP

 13.1. Stížnosti, podněty a připomínky k činnosti DDM HMP mohou podávat účastníci zájmového vzdělávání samostatně, prostřednictvím vedoucích zájmových činností nebo na adresu sídla DDM HMP, Karlínské nám. 7, Praha 8, 186 00 nebo elektronicky na adresu: reditelstvi@ddmpraha.cz

13.2. DDM HMP řeší všechny takto obdržené stížnosti a podněty.

13.3. Pisatele vyrozumí v případě, že uvede své jméno, příjmení a kontaktní adresu.

XIV. Závěrečná ustanovení

1. Na tento Vnitřní řád navazují provozní řády jednotlivých středisek DDM HMP. Jejich nedílnou součástí jsou jako přílohy vydávané provozní řády učeben a provozních součástí objektů užívaných středisky při zajišťování zájmového vzdělávání a provozní řády ubytovacích zařízení.

2. Všichni zaměstnanci organizace jsou povinni Vnitřní řád DDM HMP a navazující provozní řády dodržovat a řídit se jimi.

3. Tento Vnitřní řád DDM HMP je vydáván 1. 9. 2006, nabývá platnosti dnem 4. 9. 2006. Současně se zrušuje organizační řád vydaný dne 30. 12. 2004, platný od 1. 1. 2005.

V Praze dne 30. 1. 2015

Ing. Mgr. Libor Bezděk

ředitel DDM hl. m. Prahy